โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเมืองน่าอยู่ราชบุรี           คณะนักวิจัยโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเมืองน่าอยู่ราชบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว เป็นหัวหน้าโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา และอาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์ เป็นผู้ช่วยวิจัยจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวคิด “เมืองวัฒนธรรม” จังหวัดราชบุรี “Cultural-based Town” Concept Creation Workshop in Ratchaburi Province ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีเมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.15 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา ตัวแทนหน่วยงานราชการ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าราชบุรี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์พื้นที่เมืองเก่าราชบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรม