สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


หลักสูตรมีความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมรวมทั้งมีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการศึกษาต่อในระดับสูง

อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะณัฐ สุคนธมาน

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  M.A. (Linguistics), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.

  Ph.D. (Education), University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   การนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เชิงสาธารณะ / เชิงนโยบาย / เชิงพาณิชย์ / คุณค่าทางจิตใจ (งานศิลปะ) / เชิงวิชาการ / ชุมชนพื้นที่

  • หนังสือ Gold Fields of Siam: Collection of Digitized Maps and Diaries of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel G.E. Gerini), (เป็นคู่มือท่องเที่ยวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่ ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์), หน่วยงานวัฒนธรรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และประเทศอิตาลี ประมาณเกือบ 200 แห่ง, ตุลาคม 2560.
    ผู้วิจัย
   • กนกวรรณ เยรินี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • วรันดา แก้วหอมคำ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • สุธาทิพย์ แสงเดชะ หน่วยนโยบายและแผน งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • ชาลิสา สุวรรณกิจ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • วลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • Interactive eBook QR ชื่อ Gold Fields of Siam: Collection of Digitized Maps and Diaries of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel G.E. Gerini) เผยแพร่ใน websites, online social media และ social networking service platform, (สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกใช้เป็นคู่มือการท่องเที่ยวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่ "Gold Fields of Siam" ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์), ตุลาคม 2560.
    ผู้วิจัย
   • กนกวรรณ เยรินี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • วรันดา แก้วหอมคำ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • สุธาทิพย์ แสงเดชะ หน่วยนโยบายและแผน งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • ชาลิสา สุวรรณกิจ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • วลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี

  รองศาสตราจารย์ กนกวรรณ เยรินี

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อ.ม. (วรรณคดีอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Certificazione Ufficiale : il Corso Italiano Universita per Stranieri di Siena, Italia

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • นิราศเยรินีวรรณา (G.E. Gerini's Poetics of Niras). การประชุมวิชาการระดับชาติ พิพิธพรรณวรรณา :ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล, สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า 165-190, 16 สิงหาคม 2556.
  • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • “Les Paroles «D'Errance Rhizomatique» de G.E. Gerini: Du parler Multilingue,” LES ORIENTS DÉSORIENTÉS (January 2013): pages 71-89.
  • “ดาบและดินสอเคยเป็นคู่กันเสมอ : การเขียนเพื่อสยามของเยรินี,” เมืองโบราณ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556): หน้า 79 - 95.
  • “G.E. Gerini's “Tales of Rhizomatic Errantry: Multilingually Spoken,” LES ORIENTS DÉSORIENTÉS (January 2016): pages 1-16.
  • “Reconstructing G.E Gerini's Roles as the Commissioner-General to H.M. the King of Siam at the Turin International Exhibition, 1911: A Point of View of Manuscripts on Microfilm,” LES ORIENTS DÉSORIENTÉS (disorienting the Orient) (December 2018): pages 1-17.
  • การนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เชิงสาธารณะ / เชิงนโยบาย / เชิงพาณิชย์ / คุณค่าทางจิตใจ (งานศิลปะ) / เชิงวิชาการ / ชุมชนพื้นที่

  • หนังสือ Gold Fields of Siam: Collection of Digitized Maps and Diaries of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel G.E. Gerini), (เป็นคู่มือท่องเที่ยวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่ ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์), หน่วยงานวัฒนธรรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และประเทศอิตาลี ประมาณเกือบ 200 แห่ง, ตุลาคม 2560.
    ผู้วิจัย
   • กนกวรรณ เยรินี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • วรันดา แก้วหอมคำ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • สุธาทิพย์ แสงเดชะ หน่วยนโยบายและแผน งานแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • ชาลิสา สุวรรณกิจ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • วลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • Interactive eBook QR ชื่อ Gold Fields of Siam: Collection of Digitized Maps and Diaries of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel G.E. Gerini) เผยแพร่ใน websites, online social media และ social networking service platform, (สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกใช้เป็นคู่มือการท่องเที่ยวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่ "Gold Fields of Siam" ในจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์), ตุลาคม 2560.
    ผู้วิจัย
   • กนกวรรณ เยรินี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • ปิยะณัฐ สุคนธมาน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • วรันดา แก้วหอมคำ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • ชาลิสา สุวรรณกิจ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
   • วลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หน่วยบริการวิชาการและวิจัย งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ตรีพาสัย

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Ph.D. (Education), Monash University, Australia

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • ผ้าขาวม้ากับย่ามเล่าเรื่อง : ผ้าทอ การฟื้นฟูวัฒนธรรม พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี, 2559-2561.
  • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • “Phi Ta Khon Performing Gangnam Style Dance: A Case Study of the Impact of Tourism Industry on the Changing Cultural Meaning of Dansai’s Phi Ta Khon,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): หน้า 121–147.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา บุญทวีเวช

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Ph.D. (Comparative Literature), University of California, Riverside, U.S.A.

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • การศึกษาสภาวะหลังอาณานิคมลาวในอาชญนิยายชุด “สิริ ไพบูน” ของ คอลิน คอตเทอริลล์, 2559-2560.
  • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • Disjunctive Palimpsest: Tracing French Detective in Postcolonial Laos. The 2017 Annual Meeting of the American Comparative Literature Association (ACLA), Universiteit Utrecht, Utrecht, Netherlands, 6-9 July 2017.
  • Haunting Nation: Supernaturalism and Laoness in Siri Paiboun Crime Series. The 22nd Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, The University of Sydney, Sydney, Australia, 3-5 July 2018.
  • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • “Haunting Nation: Supernaturalism and Lao-ness in the Siri Paiboun Crime Series,” Mekong societies ปีที่ 14 ฉบับที่ 3. (กันยายน-ธันวาคม 2018): หน้า 42 - 63.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Certificate in English for Academic Study, Auckland University of Technology, New Zealand

  Ph.D. (Education Studies), The University of Sydney, Australia

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  • “การวิเคราะห์องค์ประกอบความเต็มใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี,” วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 30 (มกราคม 2558): หน้า 197-222.
  • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

  • วันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา (Important Thai Dates: Traditions, Cultures, and Religions). 2557.
    ผู้เขียน
   • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
   • กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • อัญญรัตน์ อำพันพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • ช่อบุญ สิริกชกร
   • นิโคลัส เนลสัน

  อาจารย์ ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  M.A. (English), University of York

  Ph.D. (English), University of York

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย, 2560-2561.
    ผู้วิจัย
   • วิศรุต พึ่งสุนทร
   • เมธาวี โหละสุต
   • พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
   • นันทนุช อุดมละมุล
   • ปิยฤดี ไชยพร
   • สันต์ สุวัจฉราภินันท์
   • ตามไท ดิลกวิทยรัตน์
   • ธร ปีติดล
   • รชฎ สาตราวุธ
   • สุรัช คมพจน์
   • ภาคิน นิมมานนรวงศ์
  • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

  • เส้นแบ่งประเภทวรรณกรรมในนวนิยายเรื่อง Slow Man โดย เจ เอ็ม คุซซี. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10, จังหวัดสงขลา, หน้า 300-310, 8-9 กันยายน 2559.
  • J.M. Coetzee's Female Author Figures. Reading Coetzee's Women, Prato, Italy, pages 80-89, 27-29 September 2016.
  • เสียงจากกรงและเขาวงกตของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: โลกโรแมนติกอันคับแคบของ ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต โดย วีรพร นิติประภา และคนแคระ โดย วิภาส ศรีทอง. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, หน้า 271-282, 8-9 กันยายน 2560.
  • อิเลน สแกร์รี: เมื่อนักวรรณคดีสายมนุษยนิยมตีความสังคม. สลายรั้ว สร้างบ้าน สั่นกำแพง: สำรวจภูมิทัศน์ทฤษฎีร่วมสมัย, ห้อง ศศ.107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, หน้า 91-119, 27 ตุลาคม 2561.

  อาจารย์ อมรรัตน์ อัมราลิขิต

  อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

   อาจารย์ กฤษฎา ขำยัง

   ร.บ. (การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

    โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

   • สร้างแผนที่แนวคิดกึ่งอาณานิคมไทย: ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม, 2560-2561.
   • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

   • Semicolonial Miscegenate: The Making of Thai “New Ethnicities” in Aditya Assarat’s and Lee Chatametikool’s Films. 9th Biennial Association of Southeast Asian Cinemas Conference 2016, University of Nottingham, Kuala Lumpur, Malaysia, 19-23 July 2016.

   อาจารย์ อัญญรัตน์ อำพันพงษ์

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

   อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

    ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

   • วันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา (Important Thai Dates: Traditions, Cultures, and Religions). 2557.
     ผู้เขียน
    • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
    • กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
    • อัญญรัตน์ อำพันพงษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
    • ช่อบุญ สิริกชกร
    • นิโคลัส เนลสัน

   อาจารย์ เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

    โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

   • การศึกษาเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแม่และภาษาที่สองของนักศึกษาไทย, 2557-2559.
   • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

   • “ACQUISITION OF ENGLISH FRICATIVES BY THAI UNIVERSITY STUDENTS,” Man In India volume 96 issue/No.1-2 (January 2016): pages 635-647.
   • “The acquisition of l2 fricatives in Thai learners' interlanguage,” 3L: Language, Linguistics, Literature volume 23 issue/No.1 (January 2017): pages 15-34.
   • “Thai Learners' Acquisition of L2 Collocations: An Interlanguage Perspective,” GEMA Online Journal of Language Studies volume 18 issue/No.1 (February 2018): pages 1-21.

   อาจารย์ ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยศิลปากร

   M.A. (Digital Language and Literacies), Lancester University, United Kingdom

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

    การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

   • WHAT MAKES A SUCCESSFUL LANGUAGE LEARNER: A CASE STUDY. TEFL INTERNATIONAL CONFERRENCE : ELT : Pedadogies, Strategies, & Technologies, 2016, Phitsanulok, Thailand, pages 76 – 102, 29-31 July 2016.

   อาจารย์ พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม

   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

   อ.ม. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

    โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

   • การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ผ่านเกมส์เข้าสู่การรับรู้หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, 2561-2562.

   ศราวุธ มณีฉาย

   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

   ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์