สาขาวิชาภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษาตะวันออก


อาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม. (เขมรศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Diplôme d'Études Approfondies de langues, Litteratures et Societes Institut National des Langues et Civilisations Orientales, France

ศศ.ด. (ภาษาเขมร), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • Note on Thai Terminology : the Status of Khmer-loanwords in Thai and her Homeland. The 12th International Conference on "Southeast Asian Cultural Values: Culture of Peace", Phnom Penh Hotel, Cambodia, pages 127-133, 8-9 December 2016.
   ผู้วิจัย
  • กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • จตุพร โคตรกนก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • สมุดพระตำหรับขี่ช้างฉบับหอสมุดแห่งชาติ (Samut Pra Tamrap Khi Chang of National Library of Thailand). การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย", สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 124-131, 25 กรกฎาคม 2561.
   ผู้วิจัย
  • จตุพร โคตรกนก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • วริศรา โกรทินธาคม
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “รูปคำยืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคำฉันท์,” ดำรงวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): หน้า 149 – 176.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมัตถ์ คำเอก

พธ.บ. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Ph.D. (Sanskrit), Banaras Hindu University, India

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • Mon Ramayana. World Ramayana Conference, Jabalpur, India, 22-23 January 2017.
 • Hindi in the past, Present and future in Thailand. ภาษาฮินดีนานาชาติ (Tridivasiya Antararashtriya Sammelan), Bhartiya Vidya Mandir, Bhartiya Sanskriti Sansad, Kolkata, India, 5-7 January 2018.
 • Buddhism in Thailand. International Seminar "World in Sanskrit, Sanskrit in the world", Doctor Harisingh Gour University, Sagar(M.P.), India, 16-18 March 2018.
 • ทำไมพระโหราธิบดีจึงตั้งชื่อแบบเรียนว่า "จินดามณี". การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 1 ตะวันตกพบตะวันออก, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม, หน้า 74-81, 24-25 พฤษภาคม 2561.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “Bangkok men Watpho mandir Thai yogi ke vibhinn yogasan ki mudraem,” NAVADHI volume 2 (January 2017): pages 4-7.
 • “Thailand mem Hindi Adhyayan mera Anubhav,” Thailand Hindi Parishad Journal issue/No.3 (January 2018): pages 22-28.

รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส

ป.ธ. 9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค), สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม

พธ.บ. (ศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Ph.D. (Sanskrit), Banaras Hindu University, India

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระมหาเมาทคัลยายนะกับพระมาลัยในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, 2559-2560.
 • การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • “แนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืนด้วยสัมมาอาชีวะสำหรับสังคมไทย (The Way of Sustainable Food Safety Management through Right Livelihood for Thai Society),” บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 13 (มิถุนายน 2560): หน้า 146-156.
 • “กรรม" ในไภษัชยวัสตุแห่งคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ("Karma" in Bhaisajyavastu of The Scripture of Mulasarvastivada)” วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (มกราคม 2561): หน้า 250-263.
   ผู้วิจัย
  • สำเนียง เลื่อมใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • เสกสรรค์ สว่างศรี
 • ตำรา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1. มูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2553, 512 หน้า.
 • มหาวัสตุอวทาน เล่ม 2. มูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2557, 714 หน้า.
 • มหาวัสตุอวทาน เล่ม 3. มูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560, 656 หน้า.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา

ป.ธ. 9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค), สนามหลวงแผนกบาลี

ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศศ.ม. (เขมรศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ด. (ภาษาเขมร), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • Note on Thai Terminology : the Status of Khmer-loanwords in Thai and her Homeland. The 12th International Conference on "Southeast Asian Cultural Values: Culture of Peace", Phnom Penh Hotel, Cambodia, pages 127-133, 8-9 December 2016.
   ผู้วิจัย
  • กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • จตุพร โคตรกนก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • Phnom Dongrak Mountain Range: an Area-studies for Peace. The 12th International Conference on "Southeast Asian Cultural Values: Culture of Peace", Phnom Penh Hotel, Cambodia, pages 17-25, 8-9 December 2016.
   ผู้วิจัย
  • อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • บุพกถาของรัฐธรรมนูญกัมพูชา (The Preface of Constitution of Cambodia). การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย", สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 40-46, 25 กรกฎาคม 2561
   ผู้วิจัย
  • กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • พัชราพรรณ กะตากูล
 • พิธีแต่งงานของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทยที่ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (A Study of Wedding Ceremony of Chum Seang Sub-district, Chomphra district, Surin province). การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย", สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 245-253, 25 กรกฎาคม 2561.
   ผู้วิจัย
  • กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ทิศติยาทร ดาทอง
 • TRANSLITERATION OF PALI INTO THAI SCRIPT: PROBLEMS AND SOLUTIONS. THE 14th International Conference on Asia Pacific Cultural Values. Angkor Century Hotel, Siem Reap, Cambodia, pages 52-60, 19-22 December 2018.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย

ป.ธ. 9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Ph.D. (Sanskrit), University of Pune, India

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อในวิษณุปุราณะ, 2560-2561.
   ผู้วิจัย
  • ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ

ป.ธ. 9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค), สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม

พธ.บ. (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Ph. D. (Sanskrit), University of Delhi, India

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • โฉมงามสำคัญไฉน?:อลังการกับคติความเชื่อกามเทพในจารึกภาษาสันสกฤตของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (What a grand beauty? : the Poetic Ornaments and the belief of Kamadeva Cupid in King Jayavarman VII's Sanskrit Inscriptions). การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”, สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 73–85, 25 กรกฎาคม 2561.
   ผู้วิจัย
  • สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • นิพัทธ์ แย้มเดช

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์

ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล Ph.D. (Linguistics), The Australian National University, Australia

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554, 2558-2559.
   ผู้วิจัย
  • อรวรรณ บุญยฤทธิ์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
  • ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
  • ชินาพัจน์ ศรีวิลัย หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • ภคมน เสงี่ยมจิตต์ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี
  • วันวิสาข์ ชนะประเสริฐ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะโบราณคดี

อาจารย์ ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ

วท.บ. (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศศ.ม. (เขมรศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ด. (ภาษาเขมร), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม, 2559-2560.
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และการเปลี่ยนศาสนาที่ปรากฏในจารึกเขมรโบราณ (Brahmanism, Buddhism and Religion Change in Khmer Inscription). การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่น โขง ชี มูล ครั้งที่ 3, ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, หน้า 245-256, 24-26 ตุลาคม 2561.

อาจารย์ ณัฐพล จันทร์งาม

ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์กัมพูชา, พิมพ์รวมเล่มในหนังสือรวมบทความ เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ. การประชุมเสวนา เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ, ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมรัตนโกสินทร์, หน้า 359–380, 3 กันยายน 2560.
   ผู้วิจัย
  • ณัฐพล จันทร์งาม ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ซีร็อง เลง

อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์

พธ.บ. (ปรัชญา), มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร

Ph.D. (Sanskrit), University of Pune, India

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

  โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

 • การศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อในวิษณุปุราณะ, 2560-2561.
   ผู้วิจัย
  • ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • การศึกษาเอกสารโบราณของไทพ่าเก รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย, 2560-2561.
 • โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง, 2561.
   ผู้วิจัย
  • กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
  • ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
  • อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
 • การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • “ส สองห้อง” : อักขรวิธีพิเศษ จากลพบุรี สู่มอญ พม่า ล้านนา ล้านช้าง. โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "สรรพศาสตร์-ศิลป์ ถิ่นลพบุรี", อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, หน้า 406-414, 8 กรกฎาคม 2559.
 • Phnom Dongrak Mountain Range: an Area-studies for Peace. The 12th International Conference on "Southeast Asian Cultural Values: Culture of Peace", Phnom Penh Hotel, Cambodia, pages 17-25, 8-9 December 2016.
   ผู้วิจัย
  • อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • Suryavarman I Attacked Lopburi : The Epigraphical Evidence. The 13th International Conference on Southeast Asian Culture Values, Phnom Penh Hotel, Phnom Penh City, Cambodia, pages 11-16, 14-15 December 2017.
 • นิทานเรื่องผีเขมรกับบทบาทหน้าที่ทางสังคม (Cambodian Ghost Tales : Belief and Socio-cultural Function). การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”, สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 262-269, 25 กรกฎาคม 2561.
   ผู้วิจัย
  • อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • สัจภูมิ ลออ
 • ผ้า : ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของสตรีสุโขทัย (Textiles: The Faith in Buddhism of Sukhothai Women). การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”, สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หน้า 300-308, 25 กรกฎาคม 2561.
   ผู้วิจัย
  • อาภาโสม ฉายแสงจันทร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
  • อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
 • CULTURES, HISTORY AND PRIDE OF TAI PHAKE PEOPLE IN INDIA. THE 14th International Conference on Asia Pacific Cultural Values. Angkor Century Hotel, Siem Reap, Cambodia, pages 141-146, 19-22 December 2018.

อาจารย์ ดร.นิพัทธ์ แย้มเดช

ศศ.บ. (วรรณคดี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม. (จารึกศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปร.ด. (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์

  • นิพัทธ์ แย้มเดช อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเมธี ใจศรี. 500 ปีโคลงนิราศหริภุญชัย. เชียงใหม่ : ไอรดาก๊อปปี้เท็กซ์, 2562.

การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

 • นิพัทธ์ แย้มเดช และสมบัติ มั่งมีสุขศิริ. ““อิสระแห่งกวี” ใน นิราศภูเขาทองและนิราศเมืองเพชร ของสุนทรภู่,” ใน วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 17,3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) : 1-13.
 • นิพัทธ์ แย้มเดช. “โคลงนิราศหริภุญชัย: ความสัมพันธ์ทางวรรณศิลป์ระหว่างโคลงนิราศล้านนา และภาคกลาง,” ใน วรรณวิทัศน์ 19,1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) : 1-33.
 • นิพัทธ์ แย้มเดช. “ไตรภูมิพระร่วงและจารึกวัดป่ามะม่วง: ลักษณะร่วมด้านเนื้อหาและการสะท้อน ภาพลักษณ์ของพระมหาธรรมราชาที 1 (ลิไทย),” ใน วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 26,50 (มกราคม-เมษายน 2561) : 263-288.
 • นิพัทธ์ แย้มเดช. “ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง : กรณีศึกษาปรากฏการณ์วิวาทะหลายกระแสและ การสถาปนาให้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐชาติ,” ใน รัฐศาสตร์สาร. 39,1 (มกราคม-เมษายน 2561) : 1-88.
 • นิพัทธ์ แย้มเดช และจิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา. “จารึกปราสาทพิมานอากาศของพระนางศรีอินทร เทวี: สารัตถะ และความสำคัญในการสดุดีพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7,” ใน วารสารไทยคดีศึกษา. 15,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) : 89-142.
 • นิพัทธ์ แย้มเดช. “จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์: ศึกษาเปรียบเทียบในด้าน เนื้อหา,” ใน วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 24,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) : 48-77.