ว่าที่ ร.ต. หญิง ชาลิสา สุวรรณกิจ

สำนักงานคณบดี


ว่าที่ ร.ต. หญิง ชาลิสา  สุวรรณกิจ

นักการเงินปฏิบัติการ

E-mail : suwannakit_c@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103013

หน้าที่รับผิดชอบ

 • เบิกค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะโบราณคดี
 • เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • เบิกทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะโบราณคดี
 • เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ
 • เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/นำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ดูแลและควบคุมการเบิกจ่าย และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โอนเงินงบประมาณ (เงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินอื่นๆ)
 • จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ
 • ตรวจนับเงินสดย่อย และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 • ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินของคณะโบราณคดี
 • จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 • คำนวณต้นทุนหลักสูตร
 • การยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย