น.ส. เพ็ญศิริ อยู่ศรี

สำนักงานคณบดี


น.ส. เพ็ญศิริ  อยู่ศรี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-mail :  usri_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103008

หน้าที่รับผิดชอบ

 • การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต การจัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • การทำประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
 • การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา
 • การขอฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • การออกหนังสือรับรองสถานภาพของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • งานศิษย์เก่าคณะโบราณคดี
 • งานพระราชทานปริญญาบัตร