น.ส. อุไรวรรณ สุ่นศรี

สำนักงานคณบดี


น.ส. อุไรวรรณ สุ่นศรี

พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิด อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดห้อง 317 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 (ห้อง 305,306, 307,308-309,310, 312,313, 314,314/1,315,316) บริเวณทางเดินชั้น 3 บันไดทางขึ้นชั้น 3-4 บันไดหนีไฟ ชั้น 3-4 และห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 3
  • ปฏิบัติงานในการรับ - ส่ง เวียนและเดินหนังสือ/เอกสารให้กับคณาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก (สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)
  • ปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
  • ช่วยปฏิบัติงานในการจัดเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหาร ระหว่างการประชุมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะโบราณคดี
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย