น.ส. สโรชา เทิ้งบ้านคลอง

สำนักงานคณบดี


น.ส. สโรชา เทิ้งบ้านคลอง

นักพัสดุปฏิบัติการ

E-mail : thongbanklong_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103016

 

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การจัดซื้อวัสดุ และการเบิกเงินค่าวัสดุ
  • การจัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการวิจัย และโครงการต่าง ๆ ของคณะโบราณคดี
  • จัดทำทะเบียนบัญชีพัสดุ