น.ส. สุธาทิพย์ แสงเดชะ

สำนักงานคณบดี


น.ส. สุธาทิพย์  แสงเดชะ

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : saengdecha_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103021

หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำแผน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนของคณะโบราณคดี และการติดตามและประเมินการดำเนินงานของส่วนงาน
  • จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะโบราณคดี
  • จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (สงป.)
  • จัดทำคำขอกรอบอัตรากำลัง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนอัตรากำลัง
  • ตรวจสอบข้อมูลรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จากกองแผนงาน