น.ส. ศศินา ชูเมือง

สำนักงานคณบดี


น.ส. ศศินา  ชูเมือง

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : choomuang_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103014

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 • การลงทะเบียนคุมการรับ - ส่ง หนังสือ เอกสาร และการรับเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
 • การจัดส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์
 • การเวียนหนังสือทั้งภายในและภายนอก
 • การออกเลขที่หนังสือภายใน ภายนอก คำสั่ง และหนังสือรับรองคณะโบราณคดี
 • การร่างหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • การทำลายเอกสาร
 • การขออนุมัติ/อนุญาตให้บุคลากรของคณะโบราณคดีเป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/คณะกรรมการ
 • การขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุ/ลาออก
 • การขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 • การเลือกตั้ง/การสรรหา คณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การจัดทำประกันอุบัติเหตุของบุคลากร
 • การประสานงานเกี่ยวกับงานพิธีการ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น งานพระกฐินพระราชทานประจำปี งานวันศิลป์ พีระศรี งานพระราชทานปริญญาบัตร งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และการจัดของที่ระลึก พวงหรีด กระเช้าผลไม้ ช่อดอกไม้ ในกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 • การประชาสัมพันธ์ทั่วไปและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • การประสานงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะโบราณคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก การลงนามบันทึกข้อตกลง และการจัดทำวีซ่าของบุคลากรที่แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรายงานมหาวิทยาลัย
 • การขอพระราชทานเพลิงศพ