น.ส. วารุณี ดวงนุช

สำนักงานคณบดี


น.ส. วารุณี ดวงนุช

พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิด อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดห้องประชุม ห้องจัดเตรียมอาหาร ชั้น 2 และห้องเก็บเอกสาร
  • ปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
  • ปฏิบัติงานในการจัดหา จัดเตรียม และดูแลอุปกรณ์จัดเลี้ยง ของคณะโบราณคดี
  • ปฏิบัติงานในการจัดเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหาร ระหว่างการประชุมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะโบราณคดี
  • ปฏิบัติงานในการเวียนหนังสือ/เอกสารให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะโบราณคดี
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย