น.ส. วันวิสาข์ กุลธารารมณ์

สำนักงานคณบดี


น.ส. วันวิสาข์  กุลธารารมณ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : kulthararom_w@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103007

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทำตารางสอน ขอเปิด – ปิดรายวิชา
  • การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการรวบรวม ประมวลผลและรายงานผลศึกษา
  • การเทียบโอนรายวิชา เปลี่ยนแผนการศึกษา การขอลาออก ลาพัก การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา และการขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การขอสำเร็จการศึกษา ขอขยายเวลาการศึกษา การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา การขอเอกสารเพื่อขอวีซ่านักศึกษาต่างชาติ ประสานงาน และการลงทะเบียนรายวิชาเรียน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาผู้ได้รับทุนรัฐบาลไทย
  • การขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร ระดับบัณฑิตศึกษา
  • การขออนุมัตินำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่ และขออนุญาตเข้าชมสถานที่
  • การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • กำหนดชุดประเมินการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน
  • คิดค่าภาระงานชั่วโมงสอนของอาจารย์
  • ผู้ประสานงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
  • การจัดทำวารสารดำรงวิชาการ