น.ส. ภคมน เสงี่ยมจิตต์

สำนักงานคณบดี


น.ส. ภคมน  เสงี่ยมจิตต์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : sangiamjit_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103009

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การจัดทำตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
  • การขอเปิด – ปิดรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
  • การลงทะเบียนวิชาเรียน ขอเพิ่ม–ถอนรายวิชา
  • การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
  • การรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
  • การขอเลือกศึกษา เปลี่ยนสาขาวิชาเอกและวิชาโท
  • การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
  • การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
  • กำหนดชุดประเมินการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน
  • คิดค่าภาระงานชั่วโมงสอนของอาจารย์