น.ส. พรสุข ติ่งสูงเนิน

สำนักงานคณบดี


น.ส. พรสุข  ติ่งสูงเนิน

พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิด อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดห้องเรียน ชั้น 4 (ห้อง 405,406, 407,410, 411,413) ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 (ห้อง 412) บริเวณทางเดิน ชั้น 4 บันไดทางขึ้น ชั้น 4-5 บันไดหนีไฟ ชั้น 4-5 และห้องน้ำหญิง ชั้น 4
  • ปฏิบัติงานในการรับ - ส่ง เวียนและเดินหนังสือ/เอกสารให้กับคณาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
  • ปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
  • ช่วยปฏิบัติงานในการจัดเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหาร ระหว่างการประชุมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะโบราณคดี
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย