น.ส. ดวงใจ  ตะกรุดทอง

สำนักงานคณบดี


น.ส. ดวงใจ  ตะกรุดทอง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : takrutthong_d@su.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103017

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับสมัคร สอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินทดลองงาน ต่อสัญญาจ้าง การจัดทำสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
 • การเลื่อนเงินเดือน และค่าจ้าง และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs Online) คณะโบราณคดี สายวิชาการ
 • การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
 • การลาศึกษา การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การขอปรับวุฒิและขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
 • การขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เก็บข้อมูลภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • การขอต่อเวลาราชการ และการต่อการจ้างของบุคลากรสายวิชาการ
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การลาออกจากงาน
 • การขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว นามสกุล เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในทะเบียนประวัติบุคลากร
 • การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน และการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การลาประเภทต่างๆ
 • การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และระบบบันทึกฐานข้อมูลทางวิชาการ คณะโบราณคดี
 • ดำเนินการสรรหา การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะโบราณคดี และหัวหน้าภาควิชา การสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ และผู้จัดการศูนย์ฯ
 • การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของบุคลากร
 • ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 • การประกันสังคม และการประกันกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย