น.ส. ฐินันรเมศ จิตปัญโญยศ

สำนักงานคณบดี


น.ส. ฐินันรเมศ จิตปัญโญยศ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : chitpanyoyos_t@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103015

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ควบคุม และดูแลการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ การกำจัดสิ่งปฏิกูล และการปรับปรุงภูมิทัศน์
  • ควบคุม และดูแลการซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
  • การจัดยานพาหนะเพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายในและภายนอกคณะโบราณคดี รวมทั้งควบคุมและดูแลการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ และประสานงานการขอใช้รถยนต์ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ
  • การรักษาความปลอดภัยของบุคลากร อาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ และการจัดเวรประจำวัน
  • การให้บริการการขอใช้สถานที่ของคณะโบราณคดี สำหรับการเรียนการสอน การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆของคณะโบราณคดี และการขอใช้สถานที่ของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ควบคุม และดูแลการจัดเลี้ยงประชุมต่างๆ ของคณะโบราณคดี
  • การจัดทำข้อมูลการจัดการพลังงานของคณะโบราณคดี