น.ส. ฐิติกาล ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

สำนักงานคณบดี


น.ส. ฐิติกาล ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

นักการเงินชำนาญการ

E-mail :  limrungruengrat_t@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 021054686 ต่อ 103012

หน้าที่รับผิดชอบ

 • เบิกเงินเดือน และค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและทางบริหาร
 • เบิกค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ค่าสมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • ขออนุมัติกรอบตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนผู้ทำงานบริหาร
 • เบิกค่าสอนพิเศษ และบรรยายพิเศษ
 • เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • รายงานสถานภาพเงินทดรองราชการ และรายงานความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • เบิกจ่ายการจัดทำวารสารดำรงวิชาการ
 • เบิกค่าเช่าบ้านของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
 • การยืนยันยอดงบประมาณลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
 • การยืมเงินทดรองจ่ายจากคณะโบราณคดี