น.ส. ชินาพัจน์ ศรีวิลัย

สำนักงานคณบดี


น.ส. ชินาพัจน์  ศรีวิลัย

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : sriwilai_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103006

หน้าที่รับผิดชอบ

 • การรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • การเทียบโอนรายวิชา เทียบโอนหน่วยกิต
 • การรวบรวม ประมวลผลและรายงานผลการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • การขอสำเร็จการศึกษา
 • การขอลาออก ลาพัก การพ้นสภาพนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต การขอย้ายคณะวิชา
 • การขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร ระดับปริญญาบัณฑิต
 • การขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่ เข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการขออนุญาตให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเข้าเก็บข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆ
 • รายงานประเมินผลการเรียนการสอน
 • การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn Test of English Proficiency)
 • การจัดการเรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิต
 • การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • จัดทำแผนการรับนักศึกษาและการปรับแผนหลักสูตร