นายเผด็จ สวิพันธุ์

สำนักงานคณบดี


นายเผด็จ  สวิพันธุ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

E-mail : sawipan_p@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103018

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะโบราณคดี
  • การปรับปรุงระบบเครือข่าย
  • การบริการด้านการพัฒนาโปรแกรมตามต้องการของหน่วยงาน และการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักศึกษา
  • ดูแลระบบสารสนเทศของคณะโบราณคดี
  • การผลิตสื่อการสอน บันทึกภาพโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณะโบราณคดี
  • ตรวจสอบและดูแลห้องปฏิบัติการของคณะโบราณคดี
  • ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารคณะโบราณคดี
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะโบราณคดีทางเว็บไซต์