นายเกียรติศักดิ์ จันเดช

สำนักงานคณบดี


นายเกียรติศักดิ์ จันเดช

พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิด อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดห้อง Common Room
  • ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ ดูแล บำรุง รักษา ซ่อมแซมในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคของคณะโบราณคดี เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน