นายอำนาจ ก้อนเมฆ

สำนักงานคณบดี


นายอำนาจ ก้อนเมฆ

พนักงานขับรถยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ เพื่อนำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเดินทางไปราชการตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
  • ปฏิบัติงานในการดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และทำความสะอาดรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮย 5385
  • ปฏิบัติงานในการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดจากการใช้รถยนต์เพื่อลดความผิดพลาด/อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
  • จัดทำรายงานและตรวจสอบสภาพของรถยนต์ในความรับผิดชอบเป็นรายเดือน
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย