นายศราวุธ มณีฉาย

สำนักงานคณบดี


นายศราวุธ มณีฉาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

E-mail : maneechai_s@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103011

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การให้บริการทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียนและห้องประชุมคณะโบราณคดี
  • ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะโบราณคดี และศูนย์สันสกฤตศึกษา
  • ตรวจสอบและดูแลห้องปฏิบัติการคณะโบราณคดี
  • ให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนกับบุคลากรของคณะโบราณคดี
  • สำรวจ วางแผน และจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะโบราณคดี