นายธีระ หมื่นที

สำนักงานคณบดี


นายธีระ  หมื่นที

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการจัดทำสำเนาหนังสือ เอกสาร ข้อสอบ ของคณะโบราณคดี
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • ช่วยปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบ ความเรียบร้อยของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • ปฏิบัติงานในการส่ง หนังสือ/เอกสาร ไปยังหน่วยงานภายนอกบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักพระราชวัง
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย