นางวลัยภรณ์ บริพนธ์

สำนักงานคณบดี


นางวลัยภรณ์ บริพนธ์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

E-mail : boripon_w@su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-1054686 ต่อ 103020

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการวิจัย
  • การขอรับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
  • จัดทำฐานข้อมูลการจัดสรรทุนวิจัย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมมาตรฐานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และดูแลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS)
  • รายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการบริการทางวิชาการ (ASIS)