นางฉวีวรรณ งามอาการ

สำนักงานคณบดี


นางฉวีวรรณ งามอาการ

พนักงานสถานที่

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิด อาคารคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
  • ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดห้องเรียน ชั้น 5 (ห้อง 506,507, 508, 520) ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 (ห้อง 505,509,512, 513,514,515,516, 517,518, 519,521) บริเวณทางเดิน ชั้น 5 บันไดทางขึ้น ชั้น 5-6 บันไดหนีไฟ ชั้น 5 บริเวณทางเดิน ชั้น 6 (ดาดฟ้า) และห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 5
  • ปฏิบัติงานในการรับ - ส่ง เวียนและเดินหนังสือ/เอกสารให้กับคณาจารย์สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชามานุษยวิทยา และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • ปฏิบัติงานในการดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
  • ช่วยปฏิบัติงานในการจัดเครื่องดื่ม อาหารว่างและอาหาร ระหว่างการประชุมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะโบราณคดี
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย