ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท (1 อัตรา) เพื่อปฏิบัติงานที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 097-039-0515

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)