คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะวิชาฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นอาจารย์ นุชนภางค์ ชุมดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

นางสาวสุธาทิพย์ แสงเดชะ เจ้าหน้าที่นักวิชาการอุดมศึกษา
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ